ISO คืออะไร???ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างสูง ทำให้แต่ละองค์กรต้องการสร้างโอกาสทางการค้าของตนให้เพิ่มสูงขึ้น และอีกทางเลือกหนึ่งคือการนำเอา ISO มาประยุกต์ใช้ซึ่งมีเป้าหมายต่างกันไป บางองค์กรก็ต้องการมีใบรับรองไว้แปะข้างฝาบริษัทเพื่อเรียกลูกค้าเพราะถ้าไม่มีลูกค้าอาจไม่ซื้อขายกันต่อก็ได้ บางองค์กรก็อยากได้ทั้งใบรับรองและระบบที่มีประสิทธิภาพ แต่สำหรับบางองค์กรก็อยากได้ระบบที่มีมาตรฐานไว้โดยไม่ขอการรับรอง

ISO มาจากภาษากรีก (isos) อ่านว่า “ไอโซ่”  แปลว่า เท่ากันหรือเสมอภาค ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า International Organization for Standardization ดังเช่น “ ISOMETRIC” ซึ่งมีความหมายว่า “วัดได้เท่ากันหรือขนาดเท่ากัน” หรือ “ISONOMY”ซึ่งหมายถึง “มีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย”เป็นต้น ดังนั้นคำว่า“ ISO” จึงไม่ใช่คำที่ย่อมาจากชื่อเต็มขององค์การ

ISO เป็นองค์กรอิสระ(Non–govermential Organization) เป็นองค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1946 หรือพ.ศ.2489 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีสมาชิกกว่า 130 ประเทศทั่วโลก (ยกเว้นทางด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของ IEC ) มีพันธกิจ (Mission) ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานงานต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และพัฒนาความร่วมมือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ อย่างครบวงจร

มีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับองค์การการค้าอื่นๆของโลก คือจัดระเบียบการค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา  เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และขจัดข้อโต้แย้ง รวมถึงการกีดกัน ทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวง่าย ๆ ได้ว่า บริษัท หรือองค์กรใดได้รับ ISO ก็หมายความว่า มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ISO เข้ามาประเทศไทยเมื่อปี 2534 เป็นการประกาศใช้ “อนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. -ISO 9000” หรือเรียกสั้นว่า มอก.9000 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นับตั้งแต่มีการประกาศกำหนดมาตรฐาน ISO 9000 เป็นต้นมา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้นำมาตรฐานดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กร อันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกค้าเห็นว่า องค์กรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

This entry was posted in Quality System. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s